Ammattiosaston säännöt

AMMATTIOSASTON SÄÄNNÖT

Tehy ammattiosasto 811 ry  01.01.2011

Kahden kokouksen malli

1 §

NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehy:n Kemijärven ammattiosasto 811 ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Kemijärven kaupunki ja sen toiminta – alueena on / ovat erilliset kunnalliset toimipisteet ja kunnan alueella toimivat yksityiset yritykset.

Ammattiosasto kuuluu jäsenenä TEHY ry:hyn, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi.

2 §

OSASTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Ammattiosaston tarkoituksena on koota ammattiosaston jäsenyyteen ja Tehy ry:n piiriin toimialueensa sosiaali  – ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Ammattiosaston tarkoituksena on toimia näiden sääntöjen sekä liiton sääntöjen ja liiton toimielinten päätösten mukaisesti ammatillisena etujärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ammattiosasto:

.                            toimii jäsentensä palkka – ja työ – ja virkasuhdeasioiden parantamiseksi

.                            toimii jäsentensä työolojen parantamiseksi ja jäsentensä vaikutusmahdollisuuksien

                             ylläpitämiseksi ja parantamiseksi työympäristöä koskevissa asioissa.

.                            neuvottelee ja tekee esityksiä ja sopimuksia palvelusuhteen ehdoista

.                            kehittää jäsentensä ammattitietoa ja  taitoa ja edistää yleistä terveydenhuoltoa ja sosiaali  –

                             huoltotyötä sekä seuraa työnantajan antamaa ammatillista täydennyskoulutusta

.                            järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä harrastustoimintaa

Toimintansa tueksi ammattiosasto:

.                            voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä maa ja vesialueita, joiden käyttö palvelee

                             ammattiosaston tarkoitusperiä

.                            voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,  panna toimeen asianomaisella luvalla

                             rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa tässä § pykälässä  mainittua tarkoitustaan

                             edistävää yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa.

3 §

ALAJAOSTO

Ammattiosasto voi muodostaa toimialueellaan ammattiosaston hallituksen valvonnan alaisena toimivia rekisteröimättömiä alajaostoja, joiden toimialueen ammattiosaston hallitus hyväksyy.

4

KIELI

Ammattiosaston kieli on suomi

Ammattiosaston rekisteröimis – ja pöytäkirjakielenä on suomi.

5 §

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Ammattiosaston jäseneksi voidaan hyväksyä ammattiosaston toiminta alueella  2 §:n 1 momentissa tarkoitettu terveysalan tai  sosiaali –ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittanut henkilö.

Opiskelun, ulkomailla olon, asevelvollisuuden, työttömyyden tai näihin rinnastettavan syyn vuoksi työstä tilapäisesti poissa on oikeutettu säilyttämään jäsenyytensä ammattiosastossa.  työstä poissaolosta on ilmoitettava  ammattiosaston hallitukselle tai liiton jäsenrekisteriin.  Henkilö voi kuulua jäsenenä vain yhteen liiton jäsenenä olevaan ammattiosastoon. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 §

JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Ammattiosaston jäsenyyttä haetaan kirjallisesti ammattiosaston hallitukselta, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jos ammattiosaston hallitus hyväksyy henkilön jäseneksi, jäsenyys alkaa siitä, kun jäsenyyttä on haettu. Ammattiosasto on velvollinen pitämään jäsenistään luetteloa. Ammattiosaston tulee huolehtia siitä, että jäsenten nimet ja henkilö -, osoite – ja työpaikkatiedot saadaan liiton ylläpitämään jäsenrekisteriin. Ammattiosaston on ilmoitettava ammattiosaston ja toimihenkilöiden ja jäsenten nimen – ja osoitteen – ym. muutokset liittoon.

7 §

AMMATTIOSASTOSTA EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota ammattiosastosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ammattiosaston hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä ammattiosaston kokouksen pöytäkirjaan.  Jäsenen erottua ammattiosastosta hän menettää kaikki oikeutensa siinä samoin hän vapautuu velvollisuuksistaan, joihin hän on liittyessään sitoutunut. Jäsen voidaan erottaa ammattiosastosta, jos hän on jättänyt maksamatta liittomaksunsa vähintään kuudelta kuukaudelta.

Ammattiosastolla on myös oikeus erottaa, jos jäsen:

1.       on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän ammattiosastoon liittymällä on sitoutunut

2.       on menettelyllään ammattiosastossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut  ao:stoa.

3.       ei enää täytä laissa tai ammattiosaston säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai

4.       toimii huomattavassa määrin vastoin liiton tai ammattiosaston tarkoitusperiä.                

 

Päätöksen erottamisesta tekee ammattiosaston hallitus. Mikäli erottaminen on tapahtunut joidenkin muiden syiden kuin laiminlyötyjen liittomaksujen johdosta, erotetulla jäsenellä on oikeus 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan ammattiosaston hallitukselle jätettävällä kirjallisella valituksella vedota päätöksestä seuraavaan ammattiosaston kokoukseen.

 

Erotettu jäsen menettää välittömästi kaikki oikeutensa ammattiosastossa. samoin hän vapautuu myös velvollisuuksista, joihin hän osastoon liittyessään on sitoutunut, lukuun ottamatta jo maksettavaksi erääntyneitä maksuja tai maksuja, joihin hän on määrätyksi ajaksi sitoutunut.

8 §

AMMATTIOSASTOSTA TOISEEN SIIRTYMINEN

Kun jäsen siirtyy toiseen ammattiosaston toiminta – alueelle kuuluvaan työpaikkaan, hänen on tehtävä siitä ilmoitus ammattiosastolle 7 §:n momentin mukaisesti.

Kun jäsen on saanut uuden työpaikan, joka kuuluu toisen ammattiosaston toiminta – alueeseen, hänen on ilmoittauduttava jäseneksi siellä olevaan ammattiosastoon 30 päivän kuluessa siitä, kun hän aloitti työnsä. siinä tapauksessa hän saa laskea hyväkseen liittomaksut ja jäsenenä oloajan siitä ammattiosastosta, josta hän on siirtynyt.

9 §

JÄSENMAKSUT

Jäsenen on suoritettava ammattiosastolle liittomaksua siten kun liiton valtuuston syyskokous määrää.

10 §

AMMATTIOSASTON TOIMIELIMET

Ammattiosaston toimielimet ovat ammattiosaston kokous (kevät – / syyskokous) ja hallitus.                 Ammattiosaston päätäntävaltaa käyttää ammattiosaston kokous.                                                                             Hallitus käyttää ammattiosaston toimeenpanovaltaa.

11 §

KOKOUKSET JA KOKOUSKUTSUT

Ammattiosasto kokoontuu varsinaisiin kokouksiin (kevät -/syyskokous) ja ylimääräisiin kokouksiin.  Ylimääräisiä kokouksia ammattiosasto pitää silloin, kun ammattiosaston hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 ammattiosaston jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Kokouksessa voidaan käsitellä, mutta ei tehdä päätöksiä muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista. Käsiteltävänä olevat asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Ammattiosaston hallituksen jäsenten vaalit toimitetaan suhteellista vaalitapaa käyttäen, jos ehdokkaita on useampia kuin valittavia.

Vaalissa käytetään yhden ehdokkaan listoja, jotka voivat muodostaa vaaliliittoja ja vaalirenkaita. Ääni annetaan ehdokkaalle. Vaaliliitossa ääniä eniten saanut saa vertausluvukseen vaaliliiton koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva kolmanneksen jne. Mikäli on muodostettu vaalirengas, renkaan ehdokkaat asetetaan em. vertauslukujen mukaiseen järjestykseen siten että suurimman vertausluvun saanut saa uudeksi vertausluvukseen vaalirenkaan koko äänimäärän, toisena oleva puolet, kolmantena oleva 1/3 jne. Valituksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä.  Saman vertausluvun saaneiden osalta valinnan ratkaisee arpa.

Asiaäänestyksessä äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä on jäsenellä vain yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Tarkemmat määräykset vaalin toteuttamisesta annetaan ammattiosaston hyväksymässä vaalijärjestyksessä.

Ammattiosaston varsinainen kokous (kevät -/syyskokous) kutsutaan koolle kahta (2) viikkoa ja ylimääräiset kokoukset viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai liiton (Tehy) lehdessä. lisäksi kokouksesta on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava työpaikkojen ilmoitustauluilla tai sähköpostitse.

Kiireellisissä tapauksissa ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle kolme (3) päivää ennen kokousta. Tällöin kokouksesta ilmoitetaan työpaikkojen ilmoitustauluilla ja mahdollisuuksien mukaan myös sähköpostitse.

12 §

VARSINAISET KOKOUKSET

Varsinaiset kokoukset

Ammattiosaston kevätkokouksessa, joka pidetään maalis – huhtikuussa:

1. arvioidaan edelliseksi toimintavuodeksi asetettujen tavoitteiden toteutumista ja toiminnan taloudellista tarkoituksenmukaisuutta sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin arviointi antaa aihetta

2.  käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, esitetään toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle (hallitus + varat) ja muille tilivelvollisille.

Ammattiosaston syyskokouksessa, joka pidetään marras – joulukuussa

1.  vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten

2.  valitaan joka toinen vuosi ammattiosaston hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan ammattiosaston puheenjohtajaksi

3.  valitaan joka toinen vuosi ammattiosastonhallituksen muut varsinaiset ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet noudattaen 11 §:ssä  määrättyä suhteellista vaalitapaa ja

4.   valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet.

13 §

AMMATTIOSASTON HALLITUS

Ammattiosaston asioita ja omaisuutta hoitaa varsinaisessa kokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 8 muuta varsinaista sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.  Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.  hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut toimihenkilöt. Ammattiosaston hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai  jos kolme hallituksen jäsentä sitä erikseen pyytää. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on:

1.johtaa ammattiosaston toimintaa ja hoitaa ammattiosastoa koskevat asiat näiden sääntöjen ja ammattiosaston kokouksen päätösten mukaisesti.

2  kutsua koolle ammattiosaston kokoukset sekä valmistella niissä esille tulevat asiat.

3. toteuttaa ammattiosaston kokousten tekemät päätökset

4  hoitaa ammattiosaston varoja ja muuta omaisuutta sekä vastata kirjanpidosta ja tilinpäätösten valmistamisesta

5. laatia vuosittain toimintakertomus toiminnastaan

6.  toimittaa liitolle toiminta – ja talouskertomuksensa edelliseltä vuodelta välittömästi ammattiosaston varsinaisen kevätkokouksen jälkeen (kahden kokouksen malli)

7.  vahvistaa alajaostojen säännöt ja rajat sekä ohjata ja valvoa alajaostojentoimintaa

8.  hyväksyä ammattiosaston jäsenet ja päättää jäsenen erottamisesta  

9.  pitää luetteloa ammattiosaston jäsenistä ja huolehtii siitä, että ammattiosaston jäsenten nimet ja henkilö-, osoite ja työpaikkatiedot saadaan liiton ylläpitämään jäsenrekisteriin + (TEHY:n -rekisteri Valtu) sekä ilmoittaa ammattiosaston toimihenkilöiden ja jäsenten nimen – ja osoitteen ym. muutokset

10.  varata liiton edustajille puhe –ja  läsnäolo – oikeus ammattiosaston kokouksissa

11.  edustaa ammattiosastoa ulospäin sekä kantaa ja vastata ammattiosaston nimissä

12.  toimia 2 §:ssä määritettyjen ammattiosaston tarkoitusperien toteuttamiseksi.

14 §

VIRKA –JA  TYÖEHTOSOPIMUSTEN VALMISTELU

Esityksistä virka –ja työehtosopimusten parantamiseksi päätetään jossain 11 §:n tarkoittamassa kokouksessa.  Ammattiosaston esitykset saatetaan liiton hallituksen tietoon siinä järjestyksessä kun liiton hallitus tarkemmin määrää.    

15 §

AMMATTIOSASTON NIMENKIRJOITTAMINEN

Ammattiosaston nimen kirjoittavat ammattiosaton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä hallituksen keskuudestaan tai  ulkopuoleltaan  valitseman toimihenkilön kanssa. 

16 §

TOIMINTA - JA TILIKAUSI

Ammattiosaston toiminta – ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina toiminnantarkastajille jättöä varten viimeistään kuukausi  ennen ammattiosaston kevätkokousta.

17 §

VAALIKELPOISUUS

Ammattiosaston luottamustehtävään voidaan valita ammattiosaston jäsen, jolla ei ole vaalia edeltäneen vuoden lopussa maksamattomia jäsenmaksuja vaalia edeltäneeltä vuodelta.   

Ammattiosaston luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun, ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi ammattiosaston jäsenyydestä.

18 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA AMMATTIOSASTON PURKAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asian kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen on otettu varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi ja muutoksen puolesta on äänestänyt vähintään 2 /3 annetuista äänistä.

TEHY:n Valtuusto vahvistaa ammattiosaston mallisäännöt.  Jos ammattiosasto /ammattiosastot eivät pääse yksimielisyyteen toiminta – alueesta, siitä päättää TEHY:n hallitus. Hallitus voi erityisestä syystä myöntää ammattiosastolle oikeuden poiketa mallisäännöistä.

Jos ammattiosasto päättää purkautua tai se lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava liitolle. Purkamisesta voidaan päättää vain varsinaisessa kokouksessa ja purkamispäätöksentekoon vaaditaan 5 /6 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.